Chương trình đào tạo

Trong học kỳ đầu tại Việt Nam, học viên sẽ học 4 môn chính:

 • Quantitative Methods
 • Accountancy
 • Economic Analysis
 • Issues Corporate Finance

 

Trong học kỳ tiếp theo tại Aberdeen, học viên sẽ học tập chung với các học viên khác tại Anh đang theo học chương trình thạc sỹ. Các môn còn lại học viên được học tùy theo chuyên ngành đăng ký.

 

 Chuyên ngành Finance and Investment với các môn học:

 • Empirical Method in Finance

 • Portfolio Analysis & Management

 • Financial Analysis & Markets

 • Then: Studies in Finance or Professional Finance (with CFA level 1)

 

 Chuyên ngành Accounting and Finance​ với các môn học:

 • Management Accounting

 • Portfolio Analysis & Management

 • Financial Analysis & International Accounting

 • Then: Studies in Accounting or Professional Accounting (with IFRS certificate)

 

Về đầu trang