Bài báo công bố trong nước 2013-2014

458 Lượt xem
  • Đinh Thị Thu Hồng và Phan Đình Mạnh, 2013. Hiệu quả của chính sách tiền tệ thông qua kênh truyền dẫn lãi suất. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 12(22), 39-47.
  • Nguyễn Thị Ngọc Trang, Trần Ngọc Thơ, Vũ Việt Quảng, Đinh thị Thu Hồng, Lê thị Hồng Minh, 2014. Những yếu tố nào làm cho VND định giá cao. Báo cáo thường niên:  “Triển vọng kinh tế VN 2014: Thể chế và minh bạch”, Đại học Kinh tế TP.HCM (2014).
  • Đinh Thị Thu Hồng, 2014. Tác động của phát triển tài chính đến ổn định kinh tế ở các nước Châu Á. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 97(4), 47-54.
  • Nguyễn Khắc Quốc Bảo (2014), “Nghiên cứu tác động của FDI lên tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và các nước trong khu vực”, Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia: “Chính sách mới thu hút nguồn lực bên ngoài” của Ban Kinh Tế TW và Trường đại học Kinh tế TP.HCM ngày 20/12/2013, NXB Kinh tế TP.HCM năm 2014,  trang 135 – 146.
  • Nguyễn Khắc Quốc Bảo và Nguyễn Hữu Huy Nhựt (2014), “Bằng chứng thực nghiệm của vấn đề chuyển giá và cải cách thuế tại Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia: “Chính sách mới thu hút nguồn lực bên ngoài” của Ban Kinh Tế TW và Trường đại học Kinh tế TP.HCM ngày 20/12/2013, NXB Kinh tế TP.HCM năm 2014,  trang 207 – 217.
  • Nguyễn Khắc Quốc Bảo và Nguyễn Thị Thúy Nga (2014), “Đo lường sự dai dẳng trong lạm phát ở Việt Nam”, Tạp chí Công Nghệ Ngân Hàng, Số 94-95, tháng 1 và 2/2014, trang 32 – 42.
  • Trần Ngọc Thơ, Lê Đạt Chí, Nguyễn Khắc Quốc Bảo (2014), “Nhìn lại thị trường vàng – những vấn đề điều hành và khía cạnh pháp lý”, ấn phẩm "Triển vọng Ktế VN 2014 – Thể chế & minh bạch", NXB Kinh tế TP.HCM năm 2014, trang 123 – 144.
  • Nguyễn Khắc Quốc Bảo (2014), “Vai trò của các nhân tố hấp thụ trong mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia đang phát triển”, Tạp chí Công Nghệ Ngân Hàng, Số 102, tháng 09/2014, trang 08 – 16.
  • Nguyễn Khắc Quốc Bảo (2014), "Các yếu tố tác động đến động cơ quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế số 289, tháng 11 năm 2014, trang 74-91.
  • Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Nguyễn Khắc Quốc Bảo và Trần Nguyễn Huy Nhân (2014), "Nghiên cứu tác động của thông tin đến độ bất ổn giá chứng khoán ở Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế số 3 năm thứ 26, tháng 03 năm 2015, trang 27 – 48.

Tin tức khác

Về đầu trang