Bài báo công bố trong nước 2016

693 Lượt xem
  • Nguyễn Thị Ngọc Trang và Đinh Thị Thu Hồng, 2016. Tác động phi tuyến của giá dầu đến tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp và thâm hụt ngân sách. Tạp chí Phát triển kinh tế, 27(6), 23-44.
  • Nguyễn Khắc Quốc Bảo & Nguyễn Thị Thùy Linh (2016), “Những nhân tố tác động đến vấn đề làm trơn cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế số 04 năm thứ 27, tháng 04 năm 2016, trang 63 – 80.
  • Nguyễn Khắc Quốc Bảo & Lê Quốc Thành (2016), “Các nhân tố thành công cốt lõi trong dự án M&A tại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Kinh tế số 4 (02) năm 2016, trang 08 – 23.
  • Nguyễn Khắc Quốc Bảo & Bùi Văn Hoàng (2016), “Nghiên cứu sự biến động trong mối quan hệ phụ thuộc giữa các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và ngoại hối của Việt Nam”,  Tạp chí Phát triển Kinh tế số 07 năm thứ 27, tháng 07 năm 2016, trang 02 – 25.

Tin tức khác

Về đầu trang