Ban chủ nhiệm khoa các thời kỳ

5538 Lượt xem

- Năm 1983: Trưởng Khoa: PGS.TS Nguyễn Thị Diễm Châu, Phó Khoa: TS. Nguyễn Ngọc Định

- Năm 1996: Trưởng Khoa: PGS.TS Nguyễn Ngọc Định, Phó Khoa: PGS.TS.Trần Ngọc Thơ – TS. Nguyễn Đăng Dờn – TS. Trần Hoàng Ngân

- Năm 2003: Trưởng Khoa: PGS.TS Nguyễn Ngọc Định, Phó Khoa: PGS.TS Trần Ngọc Thơ – PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

- Năm 2006: Trưởng Khoa: GS.TS Trần Ngọc Thơ, Phó Khoa: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt – PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hoa

- Năm 2011: Trưởng Khoa: GS.TS Trần Ngọc Thơ, Phó Khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa – TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

- Năm 2016: Trưởng Khoa: PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Khoa: TS. Lê Đạt Chí – TS. Đinh Thị Thu Hồng

Tin tức khác

Về đầu trang