Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp/Corporate Finance

Tài chính doanh nghiệp nâng cao/Advanced corporate finance

Tài liệu được sử dụng cho môn học này dựa trên tài liệu sau:

Principles of Corporate Finance (The Mcgraw-Hill/Irwin) 11th Edition

Richard...

Về đầu trang