Tạp chí quốc tế

Cập nhật tình hình công bố quốc tế trên các tạp chí năm 2016

Kết quả công bố quốc tế được đẩy mạnh trong những năm tiếp theo cả trong các hội thảo quốc tế và tạp chí quốc tế

Nhằm nâng cao năng lực trong nghiên cứu khoa học, Khoa Tài chính đã thực hiện các nghiên cứu công bố quốc tế, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. 

Về đầu trang