Phùng Đức Nam

5263 Lượt xem
Name
PHÙNG, Đức Nam
Designation
Giảng viên
Qualifications
Tiến sĩ (DBA – Western Sydney University, Australia); Thạc sĩ (MSc – UEH, Vietnam)
Appointment(s)
• Phó trưởng bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính.
Email Address: ducnam@ueh.edu.vn
Office Tel: +84 38575623
Mobile: +84 908244577
Office Address
Khoa Tài Chính, Đại học Kinh Tế TP.HCM
B224-226, Nguyễn Tri Phương, Q.10
TP.HCM, Việt Nam
Research Interests
• Các lĩnh vực thuộc tài chính doanh nghiệp: quản trị doanh nghiệp, thành quả hoạt động, cấu trúc sở hữu…
• Các mô hình định giá.
• Kinh tế lượng sử dụng dữ liệu bảng.
Subjects Taught
• Tài chính doanh nghiệp
• Toán tài chính
• Hoạch định ngân sách vốn
• Đầu tư tài chính
• Mô hình tài chính
• Phân tích tài chính
Brief Biodata
Phùng Đức Nam tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM năm 2004 và được tuyển dụng làm giảng viên của Khoa Tài chính doanh nghiệp (nay la Khoa Tài chính). Phùng Đức Nam tốt nghiệp tiến sĩ (DBA) của Đại học Western Sydney (Úc).
Publications
1. Bài báo/ Articles
 • Phung, D. N. and Mishra, A. V. (2015), Ownership Structure and Firm Performance: Evidence from Vietnamese Listed Firms. Australian Economic Papers. doi: 10.1111/1467-8454.12056.
 • Hoàng Thị Phương Thảo, Phùng Đức Nam, & Hoàng Thị Phương Anh, “Giới tính, sở hữu nhà nước và thành quả công ty”, Phát triển kinh tế, Tháng 08/2015, số 26(8).
 • Phan Thị Bích Nguyệt, Phùng Đức Nam, & Hoàng Thị Phương Thảo, “Đòn bẩy và hoạt động đầu tư: Vai trò của tăng trưởng và sở hữu nhà nước”, Phát triển & hội nhập, Tháng 5-6/2014, Số 16(26).
 • Duc Nam Phung; Thi Phuong Vy Le (2013), “Foreign Ownership, Capital Structure and Firm Performance: Empirical Evidence from Vietnamese Listed Firms”, IUP Journal of Corporate Governance; Apr2013, Vol. 12 Issue 2, p40. Abstract
2. Bài hội thảo/ Conference papers
 • Duc Nam Phung and Anil Mishra (2015), “Corporate diversification and firm performance: Evidence from Vietnamese listed firms”, The 23rd annual conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting and Management, Hochiminh City July 2015.
 • ]Thi Phuong Thao Hoang, Duc Nam Phung, and Thi Phuong Vy Le (2014), “Leverage and investment: A view of prominent role of state ownership”, Vietnam International Conference in Finance, Hanoi June 2014.
 • Duc Nam Phung; Thi Phuong Thao Hoang (2013), “Corporate ownership and firm performance in emerging market: A study of Vietnamese listed firms”, World Business and Social Science Research Bangkok October 2013 Conference. Abstract
3. Đề tài nghiên cứu/ Research projects
 • Ứng dụng mô hình đầu tư công – tư (PPP) nhằm đa dạng hoá các hình thức huy động vốn để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị tại Tp. Hồ Chí Minh, Đề tài cấp thành phố HCM 2012-2013, thành viên.
 • Tác động của thuế thu nhập đến cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần tại Việt Nam, Đề tài cấp bộ-B 2009-09-78, thành viên.
 • Nghiên cứu chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam, Đề tài cấp trường  CS 2010-13, thành viên.
 • Ứng dụng lý thuyết đầu tư hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Đề tài cấp Bộ – B.2006-09-22, thành viên.
 • Cổ phần hóa các DNNN độc quyền tại Việt Nam, Đề tài cấp Bộ – B2006 -09-18, thành viên.
 • Kiểm soát an ninh tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro quốc gia trong tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam, Đề tài cấp bộ-B2005 – 22 – 82, thành viên.
 • Kiểm soát rủi ro quốc gia Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài cấp trường 2005, thành viên.
4. Sách/ Books
 • Tài chính hành vi – Tâm lý học, ra quyết định và thị trường, NXB Kinh tế TP.HCM – 2013, thành viên.
 • Toán tài chính, NXB Thống kê, 2005, thành viên.
5. Bài nghiên cứu/ Working papers
 • Duc Nam Phung; Thi Phuong Thao Hoang (2013), “Corporate ownership and firm performance in emerging market: A study of Vietnamese listed firms”, SSRN working paper. Abstract
 • Thi Phuong Vy Le; Duc Nam Phung (2013), “Foreign Ownership, Capital Structure and Firm value: Empirical Evidence from Vietnamese Listed Firms”, SSRN working paper. Abstract
 • Thi Phuong Vy Le; Duc Nam Phung (2013),”Capital Structure and Firm Performance: Empirical Evidence from Vietnamese Listed Firms”, SSRN working paper. Abstract

Tin tức khác

Về đầu trang