Hội thảo “CVII 2021: Tác động của Covid-19, Insurtech, Thị trường và Chính sách”

Hội thảo “CVII 2021: Tác động của Covid-19, Insurtech, Thị trường và Chính sách”

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi các vấn đề liên quan đến Thị trường bảo hiểm Việt Nam, đặc biệt, tập trung vào các vấn đề bức thiết như tác động của Covid-19, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm (InsurTech), phát triển các mô hình mới (dịch vụ mới, sản phẩm mới, hệ thống phân phối mới,…), qua đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý của nhà nước thúc đẩy thị trường phát triển, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (Bảo Minh) tổ chức Hội thảo khoa học về Thị trường bảo hiểm Việt Nam (Conference on Vietnam’s Insurance Industry – CVII) với chủ đề “CVII 2021: Tác động của Covid-19, Insurtech, Thị trường và Chính sách”.

Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3 tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM – 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM.

Yêu cầu và thể lệ gửi bài viết khoa học:

 • Thời hạn gửi bài: Bản đầy đủ (Full Text): Từ 01/03/2021 đến trước 11 giờ 30 phút ngày 08/03/2021;
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt;
 • Hình thức và kết cấu bài viết: Theo chuẩn bài viết đăng tạp chí khoa học (phụ lục đính kèm);
 • Đặt tên file: CVII2021_tên tác giả_tên bài viết (rút gọn bằng 1 từ khóa chủ đề bài viết);
 • Thời gian thẩm định và chỉnh sửa: từ 01/3/2021 đến 15/3/2021.
 • Thông báo kết quả biên tập kỷ yếu, hoàn tất thủ tục đăng bài: 12/3/2021 – 15/3/2021;
 • Đăng ký xuất bản (ISBN), in ấn và phát hành kỷ yếu: 15/3/2021 – 25/3/2021;
 • Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Ban Tổ Chức Hội Thảo Khoa Học CVII 2021

Email: [email protected]

ĐTDĐ: 0932 791 710 (Cô Ngọc Ánh)

            0935 699 539 (Cô Thu Hoài)

In order to create a forum to exchange issues related to Vietnam Insurance Industry, particularly focusing on the pressing issues such as the impact of Covid-19, technological innovation in the field of insurance (InsurTech), developing new models (new services, new products, new distribution systems, etc), thereby proposing solutions to improve the state management policy to promote the development of the market, University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) in collaboration with Bao Minh Insurance Joint Stock Corporation (Bao Minh) held Conference on Vietnam’s Insurance Industry – CVII  with the theme “CVII 2021: Impact of Covid-19, Insurtech, Markets and Policies”.

The conference is expected to be held in March at the University of Economics Ho Chi Minh City – 279 Nguyen Tri Phuong, Ward 5, District 10, Ho Chi Minh City.

Requirements and rules for submitting scientific articles:

 • Submission deadline: Full Text: From March 1st, 2021 to before 11:30 pm on March 8th, 2021;
 • Language: Vietnamese;
 • Form and structure of the article: According to the standard of articles published in scientific journals (appendix attached);
 • File name: CVII2021_author’s name_article’s name (shortened by 1 article topic keyword);
 • Appraisal and editing period: from March 1st, 2021 to March 15th, 2021.
 • Announcement of yearbook’s editorial results, completion of posting procedures: March 12nd, 2021– March 15th, 2021;
 • Register for publication (ISBN), printing and yearbook release: March 15th, 2021– March 25th, 2021;
 • Contacts and posts:

CVII Scientific Seminar Organizing Committee 2021

Email: [email protected]

Mobile phone: 0932 791 710 (Ms. Ngoc Anh)

0935 699 539 (Ms Thu Hoai)