THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY 2024

THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY 2024

Khoa gửi đến các bạn các THÔNG BÁO và các MẪU BIỂU LIÊN QUAN đến thực tập tốt nghiệp năm 2024

  • Thông báo về thời gian thực tập:
  • Thông báo quy trình thực hiện thực tập tốt nghiệp:
  • Thông báo hình thức thực tập:
  • Thông báo nộp bài:
  • Thông báo khuyến khích viết khóa luận bằng tiếng Anh:

Các mẫu biểu liên quan đến thực tập tốt nghiệp: