Ngành Bảo Hiểm

Ngành Bảo Hiểm

Chương trình đào tạo cử nhân Ngành Bảo hiểm nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại và chuyên sâu về bảo hiểm tương đương với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến Top 200 trên thế giới.

Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm phục vụ cho mục tiêu hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động của các định chế tài chính – bảo hiểm hoặc các hoạt động liên quan đến chức năng quản trị rủi ro, đảm bảo bảo hiểm và hoạch định tài chính cho các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế – xã hội.

Sinh viên tốt nghiệp là những người thực học – thực tài, có kiến thức vừa rộng vừa sâu về mặt học thuật lẫn các kỹ năng nghề nghiệp để có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng của một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Sinh viên tốt nghiệp Ngành Bảo hiểm đạt được các chuẩn đầu ra sau:

 • Nhận biết và giải thích các kiến thức nền tảng về kinh tế – chính trị, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin;
 • Tóm lược và áp dụng một cách có hệ thống các kiến thức về kinh tế, quản trị và kinh doanh, tài chính – kế toán cũng như hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức có liên quan;
 • Giải thích, áp dụng và phân tích một cách có hệ thống các kiến thức nền tảng từ lý thuyết đến thực tiễn trong lĩnh vực tài chính của các doanh nghiệp và các định chế tài chính;
 • Áp dụng và phân tích những vấn đề thực tiễn các kiến thức chuyên sâu về thị trường tài chính và bảo hiểm toàn cầu, hoạt động quản lý rủi ro bằng bảo hiểm trong các doanh nghiệp.
 • Phân tích và lập kế hoạch hoạt động quản trị nghiệp vụ, tài chính, đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động tư vấn quản trị rủi ro – hoạch định tài chính cho các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế – xã hội.

2.1.2 Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Có kỹ năng tổng hợp và tính toán để ra quyết định trong hoạt động quản trị của doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Có kỹ năng sơ đồ hóa, phân tích dữ liệu lớn phục vụ tiến trình phân tích và ra quyết định trong phạm vi hoạt động quản trị nghiệp vụ, tài chính, đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động tư vấn quản trị rủi ro – hoạch định tài chính cho các tổ chức và cá nhân;
 • ó kỹ năng thảo luận, trình bày và giải thích các vấn đề thay đổi từ môi trường tác động lên hoạt động quản trị của doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Có kỹ năng học hỏi và làm việc nhóm để thảo luận và trình bày các giải pháp trong phạm vi hoạt động quản trị nghiệp vụ, tài chính, đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động tư vấn quản trị rủi ro – hoạch định tài chính cho các tổ chức và cá nhân.

2.1.3 Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Resposibility)

 • Người học có khả năng học hỏi và kết hợp với các bên có liên quan để tổ chức, phân tích, hoạch định và đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề thuộc về lĩnh vực quản trị hoạt động bảo hiểm theo những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;
 • Người học phát triển khả năng học hỏi và tổ chức phát triển khả năng học tập, nghiên cứu cho nghề nghiệp trước những thay đổi của môi trường kinh tế toàn cầu.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh Ngành Bảo hiểm: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/

Hoặc tham quan ngày hội giới thiệu tuyển sinh hàng năm của chúng tôi.

Nếu bạn cần thêm thông tin về Ngành Bảo hiểm vui lòng liên hệ:

Ngành Bảo hiểm – Khoa Tài chính – Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Phòng B1.902 – Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10

Điện thoại: 028.352.65830 – Email: [email protected]

Phụ trách: ThS Nguyễn Tiến Hùng  – Giám đốc đào tạo Ngành Bảo hiểm

Mail: [email protected]

Chương trình Bảo hiểm bao gồm 123 tín chỉ, được chia thành 7 học kỳ với thời gian đào tạo 3,5 năm

Học kỳ 1:

Môn Code Tín chỉ Tính chất
Toán dành cho kinh tế và quản trị   3 Bắt buộc
Tiếng Anh 1   4 Bắt buộc
Triết học Mác – Lênin   3 Bắt buộc
Luật kinh doanh   3 Bắt buộc
Kinh tế vi mô   3 Bắt buộc

 

Học kỳ 2:

Môn Code Tín chỉ Tính chất
Kinh tế chính trị Mác – Lênin   2 Bắt buộc
Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh   3 Bắt buộc
Tiếng Anh 2   4 Bắt buộc
Kinh tế vĩ mô   3 Bắt buộc
Nguyên lý kế toán   3 Bắt buộc
Kỹ năng mềm   2 Bắt buộc
Luật dân sự   3 Bắt buộc

 

 

Học kỳ 3

Môn Code Tín chỉ Tính chất
Chủ nghĩa xã hội khoa học   2 Bắt buộc
Kinh tế lượng   3 Bắt buộc
Tiếng Anh 3   4 Bắt buộc
Nguyên lý Bảo hiểm   3 Bắt buộc
Lý thuyết tài chính   3 Bắt buộc
Kế toán tài chính   3 Bắt buộc
Quản trị học   3 Chọn 1 trong 2
Quản trị chiến lược toàn cầu   3

 

Học kỳ 4

Môn Code Tín chỉ Tính chất
Đường lối Đảng CSVN   2 Bắt buộc
Tài chính doanh nghiệp   3 Bắt buộc
Tiếng Anh 4   4 Bắt buộc
Thị trường và dịch vụ bảo hiểm hàng hải   3 Bắt buộc
Thị trường và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ   3 Bắt buộc
Khoa học dữ liệu   2 Bắt buộc

 

Học kỳ 5

Môn Code Tín chỉ Tính chất
Tư tưởng Hồ Chí Minh   3 Bắt buộc
Thị trường và dịch vụ bảo hiểm phi hàng hải   3 Bắt buộc
Thị trường và dịch vụ tái bảo hiểm   3 Bắt buộc
Quản trị tài chính kế toán bảo hiểm   3 Bắt buộc
Luật kinh doanh bảo hiểm   3 Bắt buộc
Tài chính quốc tế   3 Bắt buộc
Đầu tư tài chính      

 

Học kỳ 6

Môn Code Tín chỉ Tính chất
Quản trị doanh nghiệp bảo hiểm   3 Bắt buộc
Định phí   3 Bắt buộc
Hoạch định thuế   3 Chọn 1 trong 2
Quản trị và chiến lược ngân hàng   3
Khởi nghiệp kinh doanh   1  
Chứng khoán có thu nhập cố định   3 Chọn 3 trong 5
Quản trị rủi ro tài chính   3
Chiến lược Đầu tư toàn cầu   3
Công nghệ tài chính – Bảo hiểm   3
Quản lý danh mục đầu tư   3

 

Học kỳ 7

Học kỳ doanh nghiệp   10 Bắt buộc

 

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp (Career development)

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc như sau:

 

 

Cơ quan, tổ chức

(Organization)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

Các công ty bảo hiểm gốc (phi nhân thọ, nhân thọ), công ty tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Chuyên viên

o   Chuyên viên quản trị nghiệp vụ bảo hiểm;

o   Chuyên viên quản trị kinh doanh bảo hiểm;

o   Chuyên viên quản lý và phân tích đầu tư tài chính;

o   Chuyên viên nghiên cứu phát triển sản phẩm;

o   Chuyên viên hoạch định kế hoạch tài chính và quản lý tài chính – kế toán;

o   Chuyên viên tư vấn dịch vụ quản trị rủi ro và bảo hiểm cho các tổ chức và cá nhân;

o   Chuyên viên đào tạo bảo hiểm.

Các định chế tài chính-ngân hàng và tổ chức dịch vụ kế toán – kiểm toán trong nước và quốc tế Chuyên viên Chuyên gia phân tích và hoạch định tài chính, chuyên gia quản trị rủi ro tài chính, chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, chuyên gia thiết lập các mô hình tài chính, chuyên gia quản lý và kinh doanh vốn, chuyên viên kiểm toán,…
Các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội Chuyên viên Chuyên gia phân tích, tư vấn và hoạch định chiến lược và xây dựng các chương trình bảo hiểm, quản trị rủi ro.
Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội nghề nghiệp về hoạt động bảo hiểm: Bộ Tài chính, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Thanh tra bảo hiểm, Sở Tài chính, Hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Hiệp hội bảo hiểm Công chức, viên chức Nghiên cứu, tư vấn chính sách bảo hiểm, quản lý chuyên môn.
Các cơ sở đào tạo: Trường Đại học, Học viện, các Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng Giảng viên bảo hiểm; Chuyên viên đào tạo nghiệp vụ và quản trị bảo hiểm. Tham gia đào tạo các khóa học chuyên ngành bảo hiểm và quản trị rủi ro.
Khởi nghiệp Quản lý Thành lập các công ty hoạt động trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm, cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm, giám định rủi ro, tư vấn hoạch định tài chính cá nhân,..

 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc như sau:

Cơ quan, tổ chức

(Organization)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

Các công ty bảo hiểm gốc (phi nhân thọ, nhân thọ), công ty tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Chuyên viên

o   Chuyên viên quản trị nghiệp vụ bảo hiểm;

o   Chuyên viên quản trị kinh doanh bảo hiểm;

o   Chuyên viên quản lý và phân tích đầu tư tài chính;

o   Chuyên viên nghiên cứu phát triển sản phẩm;

o   Chuyên viên hoạch định kế hoạch tài chính và quản lý tài chính – kế toán;

o   Chuyên viên tư vấn dịch vụ quản trị rủi ro và bảo hiểm cho các tổ chức và cá nhân;

o   Chuyên viên đào tạo bảo hiểm.

Các định chế tài chính-ngân hàng và tổ chức dịch vụ kế toán – kiểm toán trong nước và quốc tế Chuyên viên Chuyên gia phân tích và hoạch định tài chính, chuyên gia quản trị rủi ro tài chính, chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, chuyên gia thiết lập các mô hình tài chính, chuyên gia quản lý và kinh doanh vốn, chuyên viên kiểm toán,…
Các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội Chuyên viên Chuyên gia phân tích, tư vấn và hoạch định chiến lược và xây dựng các chương trình bảo hiểm, quản trị rủi ro.
Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội nghề nghiệp về hoạt động bảo hiểm: Bộ Tài chính, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Thanh tra bảo hiểm, Sở Tài chính, Hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Hiệp hội bảo hiểm Công chức, viên chức Nghiên cứu, tư vấn chính sách bảo hiểm, quản lý chuyên môn.
Các cơ sở đào tạo: Trường Đại học, Học viện, các Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng Giảng viên bảo hiểm; Chuyên viên đào tạo nghiệp vụ và quản trị bảo hiểm. Tham gia đào tạo các khóa học chuyên ngành bảo hiểm và quản trị rủi ro.
Khởi nghiệp Quản lý Thành lập các công ty hoạt động trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm, cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm, giám định rủi ro, tư vấn hoạch định tài chính cá nhân,..