Ngành tài chính (Cao học – Ứng dụng)

Ngành tài chính (Cao học – Ứng dụng)

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình thạc sĩ Tài chính hướng ứng dụng được thiết kế nhằm trang bị cho người học kiến thức sâu về lý thuyết kinh tế tài chính, có khả năng vận dụng các kiến thức chuyên sâu về tài chính vào thế giới thực trong thị trường tài chính không ngừng biến động. Qua đó, người học sẽ phát triển tư duy nhận thức và khả năng ứng dụng các kiến thức, hiểu biết chuyên sâu để giải quyết các vấn đề trong môi trường toàn cầu. Chương trình được phân nhóm thành các khối kiến thức chuyên sâu trong từng lĩnh vực như quản trị tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính, và quản trị rủi ro tài chính.

Nội dung khối kiến thức quản trị rủi ro tài chính (nhóm 2) được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức vừa có tính học thuật chuyên sâu vừa có tính thực tiễn cao trong lĩnh vực tài chính nói chung và quản trị rủi ro tài chính nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm việc một cách hiệu quả trong môi trường tài chính trong nước và quốc tế. Với nền tảng kiến thức vững chắc về tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, đầu tư, quản trị rủi ro, phân tích rủi ro v.v. người học sẽ phát triển khả năng quản trị tài chính, quản trị rủi ro, quản lý đầu tư, hiểu và vận dụng các công cụ, kỹ thuật và chiến lược quản trị rủi ro hoặc xây dựng, tổ chức một chương trình quản trị rủi ro tại các định chế tài chính.

CHUẨN ĐẦU RA

Kiến thức (Knowledge)

–           Diễn giải và giải thích một cách đầy đủ về các lý thuyết, công cụ và các quy tắc trong hoạt động tài chính, thị trường tài chính;

–           Liên hệ và giải thích những vấn đề thực tiễn từ những lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính bao gồm tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính, quản trị rủi ro tài chính;

–           Liên hệ những nguyên tắc, công cụ và phương pháp trong việc thực hành quản trị tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính và quản trị rủi ro tài chính;

Kỹ năng (Skills)

–           Có kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua việc vận dụng lý thuyết liên quan trong tài chính, quản trị rủi ro và đầu tư dưới các bối cảnh khác nhau của kinh tế, xã hội, đạo đức, thể chế và phương diện toàn cầu;

–           Có kỹ năng phân tích và tổng hợp các vấn đề phức tạp trong hệ thống tài chính trong nước và quốc tế dưới bối cảnh thông tin đa chiều vào thực tiễn ngành;

–           Có kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp (synthesize) và thể hiện (display) các kết quả nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thực tiễn quản trị tài chính;

–           Có kỹ năng sơ đồ hóa (diagram), kiến tạo (compose) từ kết quả nghiên cứu và thực tế hóa những phát kiến ứng dụng cho thực tiễn ngành tài chính;

Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Resposibility)

–           Có khả năng học hỏi và  làm việc theo nhóm để tạo ra (generate) các giải pháp tài chính trong quản lý doanh nghiệp, trong xây dựng và quản lý danh mục đầu tư, trong quản lý rủi ro tài chính;

–           Có khả năng hỗ trợ (support), hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nắm bắt, nhận định, phân tích và đánh giá các nguồn thông tin tài chính cũng như các vấn đề phức tạp của hệ thống kinh tế – tài chính quốc tế;

–           Kết hợp (combine) phương pháp luận với chuyên môn thực tiễn nghề nghiệp để thực hiện các dự án tài chính nhằm gia tăng hiệu quả dưới nhận thức đầy đủ về quy tắc nghề nghiệp và quy định môi trường thể chế.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

24 tháng (60 tín chỉ)

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức chung (8 tín chỉ)

               Triết học

               Tiếng Anh

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc (21 tín chỉ)

               Phương pháp nghiên cứu khoa học

               Kinh tế lượng tài chính

               Lý thuyết tài chính

               Tài chính doanh nghiệp

               Tài chính quốc tế

               Quản trị rủi ro tài chính

               Đầu tư tài chính

Kiến thức chuyên ngành tự chọn (18 tín chỉ) (chọn 1 trong 3 nhóm, mỗi nhóm 6 môn)

Nhóm I: Tài chính doanh nghiệp

               Phân tích tài chính

               Định giá doanh nghiệp

               Sáp nhập, mua lại và thoái vốn

               Tài chính hành vi

               Tài chính khởi nghiệp

               Tài chính định lượng

Nhóm II: Quản trị rủi ro tài chính (chương trình học thuộc nhóm kiến thức Quản trị rủi ro tài chính được chấp thuận bởi Global Association of Risk Professionals – GARP với tư cách là FRM Academic Partner)

               Sản phẩm phái sinh

               Phân tích rủi ro và mô hình hóa

               Quản trị rủi ro tài chính nâng cao

               Thực hành quản trị rủi ro công ty

               Điều tiết các định chế tài chính

               Các vấn đề thực hành quản trị rủi ro

Nhóm III: Đầu tư tài chính

               Sản phẩm phái sinh

               Chứng khoán có thu nhập cố định

               Phân tích tài chính

               Định giá, IPO, Mua bán và Sáp nhập

               Quản lý danh mục đầu tư

               Tài chính hành vi

Báo cáo tốt nghiệp (13 tín chỉ)

               Báo cáo chuyên đề

               Đề án tốt nghiệp

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp.

Đáp ứng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính hướng ứng dụng, học viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các công việc thuộc từng chuyên ngành đào tạo chuyên sâu như quản trị rủi ro tài chính, đầu tư tài chính, và tài chính doanh nghiệp trong các công ty, định chế tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm…