THÔNG BÁO KẾT QUẢ NHẬN XÉT ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC 2024

THÔNG BÁO KẾT QUẢ NHẬN XÉT ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC 2024

Học viên vui lòng xem nhận xét đề cương qua link sau (dùng email UEH để xem): https://sof.edu.vn/nhanxetdcch

Trân trọng.