Workshop Tài Chính “Climate Laws and Cross-Border Mergers & Acquisitions”

Workshop Tài Chính “Climate Laws and Cross-Border Mergers & Acquisitions”

Workshop Tài Chính “Climate Laws and Cross-Border Mergers & Acquisitions”

Đơn vị tổ chức: Khoa Tài Chính UEH và HKU Business School

Thời gian: 9:00 AM ngày 21/11/2022 – Địa điểm: B1.205, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10.

Link đăng ký vé tham dự: https://www.eventbrite.com/e/finance-workshop-climate-laws-and-cross-border-mergers-and-acquisitions-tickets-463452698497