Đinh Thị Thu Hồng

Tiến sĩ

Trưởng Khoa

SĐT: 02835265830 – 0903361870

Email:  [email protected]

Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Xây dựng chiến lược phát triển Khoa;
 • Đào tạo chất lượng cao;
 • Đào tạo sau đại học;
 • Các công việc đối nội và đối ngoại của Khoa;
 • Phụ trách chuyên môn và quản lý các bộ môn;
 • Chỉ đạo và định hướng NCKH của giảng viên;
 • Công tác tài chính và quản lý tài sản của Khoa;
 • Công tác tổ chức, tuyển dụng và nhân sự của Khoa.

Lê Đạt Chí

Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa

SĐT: 02835265830 – 0974131177

Email: [email protected]

Phụ trách các mảng công việc:

 • Điều phối các chương trình đào tạo của khoa
 • Đào tạo các hệ đại học chính quy và TX
 • Phụ trách chương trình liên kết Rennes I
 • Nghiên cứu khoa học của sinh viên
 • Quản lý các CLB học thuật, hoạt động phong trào của sinh viên và các cuộc thi học thuật
 • Các công việc khác do Trưởng Khoa giao/ủy quyền.

Công tác khác:

 • Hỗ trợ Trưởng khoa xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo
 • Hỗ trợ Trưởng Khoa trong các hoạt động đối ngoại và xây dựng chiến lược phát triển Khoa.

 

Trần Thị Hải Lý

Phó giáo sư – Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa

SĐT: 02835265830 – 0918738554

Email: [email protected]

Phụ trách các mảng công việc:

 • Phụ trách chương trình liên kết Aberdeen
 • Phụ trách NCKH và hợp tác trao đổi sinh viên quốc tế
 • Phụ trách Ban liên lạc cựu sinh viên của Khoa
 • Các hoạt động phong trào của GV – CBCC Khoa
 • Các công việc khác do Trưởng Khoa giao/ủy quyền.

Công tác khác:

 • Hỗ trợ Trưởng khoa xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo
 • Hỗ trợ Trưởng Khoa trong các hoạt động đối ngoại và xây dựng chiến lược phát triển Khoa
 • Hỗ trợ Trưởng Khoa trong công tác tổ chức, tuyển dụng và nhân sự của Khoa.