Ban chủ nhiệm Khoa

 

Đinh Thị Thu Hồng Trưởng khoa Tiến sĩ  
Lê Đạt Chí Phó trưởng khoa Tiến sĩ  
Trần Thị Hải Lý Phó trưởng khoa PGS-Tiến sĩ  

 

Giáo sư, Phó Giáo sư

 

Trần Ngọc Thơ Giảng viên GS-Tiến sĩ  
Nguyễn Thị Liên Hoa Phó bộ môn PGS-Tiến sĩ  
Lê Thị Lanh Giảng viên PGS-Tiến sĩ  
Nguyễn Khắc Quốc Bảo Giảng viên PGS-Tiến sĩ  
Trần Thị Thùy Linh Giảng viên PGS-Tiến sĩ  
Trần Thị Hải Lý Trưởng bộ môn PGS-Tiến sĩ  
Nguyễn Thị Ngọc Trang Trưởng bộ môn PGS-Tiến sĩ  

 

Giảng viên

Phùng Đức Nam Phó bộ môn Tiến sĩ  
Hoàng Thị Phương Anh Giảng viên Thạc sĩ  
Trần Nguyên Đán Giảng viên Thạc sĩ  
Nguyễn Triều Đông Giảng viên Thạc sĩ  
Trần Thu Giang Giảng viên Thạc sĩ  
Huỳnh Thị Cẩm Hà Giảng viên Thạc sĩ  
Nguyễn Tấn Hoàng Giảng viên Tiến sĩ  
Nguyễn Tiến Hùng Phó bộ môn Thạc sĩ  
Dương Kha Phó bộ môn Thạc sĩ  
Lê Thị Hồng Minh Giảng viên Thạc sĩ  
Quách Doanh Nghiệp Giảng viên Thạc sĩ  
Vũ Việt Quảng Trưởng bộ môn Tiến sĩ  
Trương Trung Tài Giảng viên Thạc sĩ  
Lê Văn Tám Giảng viên Thạc sĩ  
Lương Thị Thảo Giảng viên Thạc sĩ  
Hoàng Thị Phương Thảo Giảng viên Thạc sĩ  
Phạm Dương Phương Thảo Giảng viên Thạc sĩ  
Từ Thị Kim Thoa Giảng viên Thạc sĩ  
Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm Giảng viên Thạc sĩ  
Nguyễn Thị Uyên Uyên Trưởng bộ môn Tiến sĩ  
Lê Thị Phương Vy Phó bộ môn Tiến sĩ  
Nguyễn Lê Ngân Trang Giảng viên Thạc sĩ  
Võ Đình Trí Giảng viên Tiến sĩ  
Lê Hoàng Yến Giảng viên Thạc sĩ