THÔNG BÁO PHỔ BIẾN YÊU CẦU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2023

THÔNG BÁO PHỔ BIẾN YÊU CẦU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2023

1.ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Sinh viên Khoa Tài chính Hệ Đại học chính quy: K23.1, 23.2 VB2, K26.1 LT, K45, ĐHQCLC Khóa 45 & các Khóa trước trả nợ học phần.

2.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Tập trung vào lúc 18h thứ 3 ngày 13/12/2022 tại phòng B2-208.

3.LƯU Ý:

Hạn cuối nhận đăng ký thực tập bổ sung là 11h ngày 5/12/2022.

Từ ngày 14-18/12/2022, Sinh viên xem danh sách phân công Giáo viên hướng dẫn trên Website của Khoa và liên hệ với GV.

                                                                  Khoa Tài chính.