THÔNG BÁO THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM 2023: HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM 2023: HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Khoa Tài Chính thông báo đến các sinh viên thực hiện học phần thực tập tốt nghiệp năm 2023: học kỳ doanh nghiệp và khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành TCDN, TCQT, ĐTTC của bậc cử nhân hệ CQ, CLC Khóa 46 & các khóa trước trả nợ học phần.

Sinh viên đọc các thông báo có liên quan đến việc thực hiện và lưu ý các biểu mẫu liên quan bên dưới gồm:

Trân trọng.