Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính

Phùng Đức Nam

PGS. TS, Trưởng bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=3bC9vXkAAAAJ&hl=en