ĐĂNG KÝ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – KHÓA 30.1 NĂM 2022

ĐĂNG KÝ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – KHÓA 30.1 NĂM 2022

Học viên chương trình Thạc sĩ của Khoa Tài chính KHÓA 30.1 vui lòng đăng ký thông tin chi tiết về đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế năm 2022 tại:

LINK ĐĂNG KÝ

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: từ 19/03/2022 đến hết ngày 25/03/2022