Thông báo nhận đăng ký thực tập bổ sung học kỳ cuối năm 2022

Thông báo nhận đăng ký thực tập bổ sung học kỳ cuối năm 2022

  • Đối tượng: Sinh viên các khóa ĐHCQ: K45, khóa trước trả nợ học phần, K22.2, 23.1 VB2, K25.LT đã trễ hạn nộp học phí thực tập.  
  • Thời gian: Từ ngày 5/7/2022 tới trước ngày 1/8/2022.

 (Lưu ý: không nhận đăng ký sau thời hạn trên).

  • Cách thực hiện đăng ký:Sinh viên tải mẫu Giấy đăng ký HP trên website Phòng Đào tạo, điền đầy đủ thông tin và nộp bản giấy trong giờ hành chính về Văn phòng Khoa Tài chính (B1-902)- ĐT: 028.35265839.

                                                                Khoa Tài chính