THÔNG BÁO PHỔ BIẾN YÊU CẦU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ CUỐI NĂM 2022 DÀNH CHO HỆ LT-VB2)

THÔNG BÁO PHỔ BIẾN YÊU CẦU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ CUỐI NĂM 2022 DÀNH CHO HỆ LT-VB2)

  • ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Sinh viên Chuyên ngành Tài chính Hệ Đại học chính quy khóa: K25.2LT, K22VB2, K23.1VB2 & các khóa trước trả nợ học phần.

  • THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

 Tập trung từ 8h đến 10h ngày 17/7/2022 tại phòng B2-207.

Ghi chú: Sinh viên xem danh sách phân công Giáo viên hướng dẫn trên website Khoa Tài chính từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022

Khoa Tài chính.