THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: SINH VIÊN THỰC HIỆN HỌC KỲ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI ONLINE

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: SINH VIÊN THỰC HIỆN HỌC KỲ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI ONLINE

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên đang thực hiện theo hình thức Học kỳ doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký đề tài học kỳ doanh nghiệp (theo Mau05.DonDeNghiHKDN) trực tuyến để giảng viên hướng dẫn duyệt online trên cổng thông tin quản lý thực tập tốt nghiệp

Thời gian đăng ký đề tài: 29/07/2022 – 08/08/2022

Link đăng ký: https://sof.edu.vn/tttn

Các bạn có thể theo dõi tiến độ thực hiện thực tập tốt nghiệp, tiến độ học kỳ doanh nghiệp (giảng viên duyệt đề tài, duyệt đề cương chi tiết) và nộp bài thực tập tốt nghiệp thông qua cổng thông tin quản lý thực tập tốt nghiệp của Khoa Tài Chính tại: https://sof.edu.vn/tttn

Lưu ý: các bạn sử dụng email UEH để đăng nhập hệ thống.

Trân trọng thông báo.

Khoa Tài Chính.