Thông báo V/v phổ biến yêu cầu Thực tập tốt nghiệp học kỳ cuối năm 2023

Thông báo V/v phổ biến yêu cầu Thực tập tốt nghiệp học kỳ cuối năm 2023

  • ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Sinh viên Hệ Đại học chính quy; ĐHCQ Chất lượng cao:

K46, K23.2VB2, K26.2LT; và các khóa trước trả nợ học phần.

  • THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

CHUYÊN NGÀNH TCDN, TCQT, ĐTTC, QTRRTC, HỆ ĐHCQ, ĐHCQCLC: 8h ngày 11/7/2023 – Hội trường A116.

NGÀNH BẢO HIỂM: 8h ngày 12/7/2023 – Phòng B1-407.

HỆ VĂN BẰNG 2, LIÊN THÔNG ĐHCQ: 18h ngày 12/7/2023 – Phòng B2-308

Trân trọng.

                                                                  Khoa Tài chính.