THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VÀ NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VÀ NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2022

1. Sinh viên thực hiện học kỳ doanh nghiệp

a. Xác nhận của doanh nghiệp trên nhật ký thực tập và báo cáo học kỳ doanh nghiệp

Sinh viên nộp xác nhận và chữ ký người cố vấn tại doanh nghiệp trên nhật ký thực tập, báo cáo học kỳ doanh nghiệp dưới dạng hình chụp, hình scan (kèm theo file Báo cáo học kỳ doanh nghiệp ở mục b).

Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin cung cấp. Trong trường hợp sinh viên cung cấp thông tin không trung thực, sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và Khoa sẽ không công nhận kết quả học kỳ doanh nghiệp của sinh viên.

b. Nộp báo cáo học kỳ doanh nghiệp

Sinh viên nộp Báo cáo học kỳ doanh nghiệp theo hình thức online, theo đường link và hướng dẫn trên website Khoa Tài chính.

(Link nộp bài: https://sof.edu.vn/nopbai)

  • Báo cáo học kỳ doanh nghiệp bao gồm: (1) Trang bìa, (2) xác nhận của doanh nghiệp, (3) nhật ký thực tập (4) báo cáo học kỳ doanh nghiệp và (5) các phụ lục (nếu có).
  • Trang bìa phải đầy đủ các thông tin sau: Mã số sinh viên, họ và tên, hình thức thực tập, số điện thoại, email sinh viên, họ và tên GVHD, họ và tên người hướng dẫn tại DN, số điện thoại, địa chỉ email của người hướng dẫn tại DN.
  • Tất cả hồ sơ trên gộp chung thành 1 file pdf với cách thức đặt tên: MSSV_HOVATEN_BAOCAOHOCKYDOANHNGHIEP.pdf
  • Thời gian nộp online: từ ngày 15/10/2022 đến 24h00 ngày 18/10/2022.

c. Nộp phiếu đánh giá của cố vấn hướng dẫn thực tập tại doanh nghiệp

Sinh viên tải mẫu đánh giá của người hướng dẫn tại doanh nghiệp trên web Khoa (Tải tệp: MauDanhGiaHKDN-DN2022.pdf ), in ra và trình người hướng dẫn đánh giá, ký tên (không cần đóng dấu).

Sinh viên nộp trực tiếp bản đánh giá có ký tên của người hướng dẫn trên Văn phòng Khoa (cô Dung – trợ lý Khoa) và ký xác nhận.

Thời gian nộp từ ngày 17/10/2022 – 19/10/2022 (trong giờ hành chính).

d. Nộp bản khảo sát năng lực của nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng

Nhằm hỗ trợ Khoa thực hiện đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng, đồng thời để nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa đề nghị các bạn sinh viên thực hiện HKDN nhờ người hướng dẫn tại doanh nghiệp và các nhân sự khác trong cơ quan thực tập (nếu có thể) thực hiện bảng khảo sát theo mẫu đính kèm trên website Khoa.

Sinh viên tải mẫu khảo sát về nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng trên website Khoa (Tải tệp: BanKhaoSat.pdf), in ra và gửi nhờ người hướng dẫn tại doanh nghiệp và các nhân sự khác tham gia khảo sát.

Sinh viên nộp trực tiếp bản khảo sát trên văn phòng Khoa (cô Dung – trợ lý Khoa) và ký xác nhận.

Thời gian nộp từ ngày 17/10/2022 – 19/10/2022 (trong giờ hành chính).

2. Sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp

a. Nộp Khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên nộp theo hình thức online, theo đường link và hướng dẫn trên website Khoa Tài chính. (Link nộp bài:https://sof.edu.vn/nopbai)

  • Khóa luận tốt nghiệp bao gồm: (1) Trang bìa, (2) nội dung khóa luận, (3) phụ lục (nếu có).
  • Trang bìa phải đầy đủ các thông tin sau: Mã số sinh viên, họ và tên, hình thức thực tập, số điện thoại, email sinh viên, họ và tên GVHD.
  • Tất cả hồ sơ trên gộp chung thành 1 file pdf với cách thức đặt tên: MSSV_HOVATEN_KHOALUANTOTNGHIEP.pdf
  • Thời gian nộp online: từ ngày 15/10/2022 đến 24h00 ngày 18/10/2022.

b. Nộp bản khảo sát năng lực của nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng.

(** Sinh viên hệ VB2, LT không cần nộp bản khảo sát này **)

Nhằm hỗ trợ Khoa thực hiện đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng, đồng thời để nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa đề nghị các bạn sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp đồng thời có đi thực tập tại các doanh nghiệp hoặc ngân hàng hoàn thành giúp Khoa bản khảo sát năng lực.

Đối tượng thực hiện khảo sát là người hướng dẫn tại doanh nghiệp hoặc các nhân sự khác trong cơ quan.

Sinh viên tải mẫu khảo sát về nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng trên website Khoa (Tải tệp: BanKhaoSat.pdf) , in ra và gửi nhờ người hướng dẫn hoặc nhân sự khác trong cơ quan tham gia khảo sát.

Sinh viên nộp trực tiếp bản khảo sát trên văn phòng Khoa (cô Dung- trợ lý Khoa) và ký xác nhận.

Thời gian nộp từ ngày 17/10/2022 – 19/10/2022 (trong giờ hành chính).

KHOA TÀI CHÍNH