Danh sách giảng viên hướng dẫn khoá luận K44 năm 2021

Danh sách giảng viên hướng dẫn khoá luận K44 năm 2021

Khoa Tài chính công bố danh sách phân công giảng viên hướng dẫn cho các sinh viên đăng ký khoá luận tốt nghiệp K44 các chuyên ngành:

Đầu tư tài chính

Tài chính quốc tế

Tài chính – Hệ đại trà

Chất lượng cao chuyên ngành Tài chính

Chất lượng cao chuyên ngành Tài chính (học bằng tiếng anh)

QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ BẢO HIỂM