PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỰC TẬP – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ BẢO HIỂM – KHOÁ 44 ĐHCQ NĂM 2021

PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỰC TẬP – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ BẢO HIỂM – KHOÁ 44 ĐHCQ NĂM 2021

Khoa Tài chính thông báo đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị rủi ro và Bảo hiểm về buổi hướng dẫn và phổ biến các thông tin về thực tập trong năm 2021 như sau:

Buổi hướng dẫn được thực hiện online trên nền tảng GOOGLE MEET

Thời gian hướng dẫn: 09g30 đến 10g30 thứ tư, ngày 21 tháng 7 năm 2021

Link tham gia: https://meet.google.com/qyp-gsyb-goj

Sinh viên có thể tự join vào lớp và theo dõi thông báo.

Khoa Tài chính