PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỰC TẬP – CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – KHOÁ 44 ĐHCQ NĂM 2021

PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỰC TẬP – CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – KHOÁ 44 ĐHCQ NĂM 2021

Khoa Tài chính thông báo đến các bạn sinh viên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp về buổi hướng dẫn và phổ biến các thông tin về thực tập trong năm 2021 như sau:

Buổi hướng dẫn được thực hiện online trên nền tảng MS TEAM

Thời gian hướng dẫn: 10g00 thứ năm, ngày 22 tháng 7 năm 2021

Link tham gia: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5Q-TN-BjO0ly1jROTIsvNOmh8zFvluPwXdi1XUnSTCc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=857cb82e-76f2-4fd2-b5bd-5916b14a425c&tenantId=a74aa7fa-f7f9-4020-a84a-057abbba6e9b

Code: c37ylg0

Sinh viên có thể tự join vào lớp và theo dõi thông báo hoặc file đã được upload.

Khoa Tài chính