THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VÀ NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THEO HÌNH THỨC ONLINE

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VÀ NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THEO HÌNH THỨC ONLINE

Thời gian nộp: từ ngày 15/10/2023 đến 24h00 ngày 22/10/2023.


1. Sinh viên thực hiện học kỳ doanh nghiệp

BƯỚC 1: KIỂM TRA ĐẠO VĂN

Kiểm tra trên trang turnitin hoặc trên trang kiemtradaovan.ueh.edu.vn (lưu ý đọc kỹ các quy định của UEH để kịp thời hạn nhận kết quả kiểm tra)

BƯỚC 2: XIN XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP, NGƯỜI CỐ VẤN TẠI DOANH NGHIỆP TRÊN NHẬT KÝ THỰC TẬP VÀ BÁO CÁO HỌC KỲ DOANH NGHIỆP

Sinh viên nộp xác nhận và chữ ký của doanh nghiệp trên nhật ký thực tập, báo cáo học kỳ doanh nghiệp dưới dạng hình chụp, hình scan (lưu lại bản gốc để đối chiếu nếu cần thiết).

Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin cung cấp. Trong trường hợp sinh viên cung cấp thông tin không trung thực, sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và Khoa sẽ không công nhận kết quả học kỳ doanh nghiệp của sinh viên.

BƯỚC 3: ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẠI DOANH NGHIỆP

Sinh viên in mẫu đánh giá của người hướng dẫn tại doanh nghiệp trên website Khoa tài chính (mẫu Mau06.DanhGiaHKDN-DN2023.docx), chuyển cho người hướng dẫn đánh giá, ký tên (không cần dấu công ty).

Sinh viên nộp bản đánh giá của người hướng dẫn tại doanh nghiệp dưới dạng hình chụp, hình scan (lưu lại bản gốc để đối chiếu nếu cần thiết). Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin cung cấp.

BƯỚC 4: CHUẨN BỊ FILE NỘP BÀI

  • Báo cáo học kỳ doanh nghiệp bao gồm: (1) Trang bìa, (2) Kết quả kiểm tra đạo văn (3) Bản đánh giá của người hướng dẫn tại doanh nghiệp, (4) Nhật ký thực tập (có xác nhận và đóng dấu của công ty) (4) Báo cáo học kỳ doanh nghiệp (có xác nhận và đóng dấu của công ty) và (5) các phụ lục (nếu có).
  • Trang bìa phải đầy đủ các thông tin sau: Mã số sinh viên, họ và tên, hình thức thực tập, số điện thoại, email sinh viên, họ và tên GVHD, họ và tên người hướng dẫn tại DN, số điện thoại, địa chỉ email của người hướng dẫn tại DN.
  • Tất cả hồ sơ trên gộp chung thành 1 file pdf với cách thức đặt tên: MSSV_HOVATEN_BAOCAOHOCKYDOANHNGHIEP.pdf

BƯỚC 5: NỘP BÀI TRÊN WEBSITE KHOA.

Link nộp bài: https://sof.edu.vn/nopbai/

Đăng nhập bằng tài khoản UEH. Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu. Upload file pdf đã chuẩn bị ở bước 4. Nhận email xác nhận.


2. Sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp

BƯỚC 1: KIỂM TRA ĐẠO VĂN

Kiểm tra trên trang turnitin hoặc trên trang kiemtradaovan.ueh.edu.vn (lưu ý đọc kỹ các quy định của UEH để kịp thời hạn nhận kết quả kiểm tra)

BƯỚC 2: CHUẨN BỊ FILE NỘP BÀI

  • Khóa luận tốt nghiệp bao gồm: (1) Trang bìa, (2) Kết quả kiểm tra đạo văn, (3) Nội dung khóa luận, (4) Phụ lục (theo yêu cầu của GV, có thể bao gồm bài nghiên cứu gốc, hình chụp màn hình, mô tả dữ liệu…, không nộp dữ liệu gốc dạng file xlsx hoặc dta).
  • Trang bìa phải đầy đủ các thông tin sau: Mã số sinh viên, họ và tên, hình thức thực tập, số điện thoại, email sinh viên, họ và tên GVHD.
  • Tất cả hồ sơ trên gộp chung thành 1 file pdf với cách thức đặt tên: MSSV_HOVATEN_KHOALUANTOTNGHIEP.pdf

BƯỚC 3: NỘP BÀI TRÊN WEBSITE KHOA.

Link nộp bài: https://sof.edu.vn/nopbai/

Đăng nhập bằng tài khoản UEH. Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu. Upload file pdf đã chuẩn bị ở bước 2. Nhận email xác nhận.

*** Lưu ý: Vì ảnh hưởng đến hồ sơ xét tốt nghiệp, các SV K46 thay đổi Hình thức tập so với giai đoạn đầu đăng ký học phần trên hệ thống, nộp file scan giấy chuyển học phần (mẫu số 7), điền đầy đủ thông tin và ký tên gửi qua email [email protected], hạn cuối là ngày 10/10/2023. (link tải mẫu số 7: https://drive.google.com/drive/folders/1IveZx3M6ruy8tUwVpRUQRy6Lcmbqj0yo). Sinh viên đã nộp bản giấy rồi thì không cần nộp thêm file mềm mẫu này.

KHOA TÀI CHÍNH